Ban lãnh đạo công ty

Ông Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Chủ tích Hội Đồng Quản Trị

Số điện thoại: 0982.080.586

Ông Nguyễn Đức Phúc

Chức vụ: Giám Đốc

Số điện thoại: 0902.123.888